Infolge der Umstruktuierungsprozesse in der Regierung im Jahre 2019 in Ungarn wird der Minister für Innovation und Technologie mit der Ausübung der Gründungsrechte für die Stiftung Aktion Österreich-Ungarn, Wissenschaft und Bildungskooperation beauftragt.  (Auszug aus dem Regierungsbeschluss :  1513/2019. (VIII. 27 in Ungarn)

A Kormány 1513/2019. (VIII. 27.) Korm. határozata

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló

1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges

intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló

1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges

intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 9.6. pontja helyébe a következő

rendelkezés lép:

(A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza)

„9.6. az innovációért és technológiáért felelős minisztert

9.6.1. a Kulturált Közlekedésért Alapítvány,

9.6.2. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

9.6.3. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány,

9.6.4. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért,

9.6.5. a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány,

9.6.6. az Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány”

(tekintetében.)

2. Hatályát veszti a H.

a) 9.5.1.,

b) 9.5.3.,

c) 9.5.5.

pontja.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció

Adatkezelési Tájékoztató  

Adatkezelő megnevezése, Teljes név: Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció (továbbiakban: OMAA) Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.) Iroda: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16. Postacím: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16

Telefon: +36-1-2667474, -75, E-mail cím: omaa@omaa.hu Honlap: www.omaa.hu

Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018. május 25. napjától alkalmazandó 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

 a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.);

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Fogalom meghatározások (GDPR)

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„nyilvántartási rendszer”:a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Az OMAA weboldala személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető.

Az OMAA hírlevél rendszert működtet az OMAA támogatásában érintetteknek, azok évente kettő alkalommal a kuratórium pályázati felhívásáról való tájékoztatása céljából. Amennyiben az érintettek nem kívánnak a felhívásról tájékoztatást kapni, azt jelzik az OMAA-nak és személyes adataik törlésre kerülnek a címlistáról (név és e-mail cím).

Az OMAA az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít személyes adatokat, amikor erre jogszabály, vagy az OMAA szabályzata kötelezi. Az OMAA a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa szerződéssel jogosított adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítja azokat harmadik fél részére.

Az OMAA a személyes adatok szabályos kezelését megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. Az OMAA a személyes adatok kezelése és védelme során fokozott körültekintéssel jár el. Az OMAA csak pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, az OMAA haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az érintettek személyes adatait.

Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, korlátozását, törlését („elfeledtetéshez való jog”), illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Ebben az esetben az OMAA haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról, korlátozásáról vagy törléséről.

Amennyiben az érintett megítélése szerint az OMAA jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az OMAA a tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az OMAA az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az omaa@omaa.hu elektronikus címen, valamint a 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16 címen fogadja.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Am 23. Juni 2017 kam es zur traditionellen  Verleihung der Stipendienurkunden. Diesmal hat die Feier in den Räumlichkeiten des ÖKF  in der Benczúr utca stattgefunden.

An die Stipendiatinnen und Stipendiaten des Eingabetermins 15. März 2017 wurden die Urkunden  durch den Präsidenten und Vizepräsidenten der Aktion Österreich–Ungarn übergeben. Eingeladen zur Feier waren Alumnis und Verrtreter der österreichischen Institutionen in Ungarn. 

Stipendiensätze bei der AÖU ab 2017 angehoben

Das BMBWF hat die Ausschreibungen für das nächste akademische Jahr veröffentlicht . Die Programme bleiben im Grossen und Ganzen unverändert, aber es wurden die Stipendienraten für Aufenthalte in Österreich nach langer Zeit, nach 2002 erhöht von 940 Euro auf 1050 bei Studenten bzw. von 1040 auf 1150 Euro im Monat bei Unilehrern. Das betrifft auch die Stipendiaten aus Ungarn  der AÖU .

Das Kuratorium hat die Stipendiensätze in Ungarn für Österreicher ebenfalls angehoben: für Studenten und PhD-s von 65 000 auf 100 000 HUF/Monat, (+ 200 Euro Mobilitätszuschuss) für Unilehrer von 100 000 HUF auf 250 000 HUF/Monat, sowie im Falle von 3tägigen Kurzaufenthalten werden für ungarische Bewerber nach Österreich zusätzlich Reisekosten in HUF erstattet.

**************************************************************************************************************

A Kuratórium 2017. november 24-i,  98. ülésén   Bécsben döntött a beadott ösztöndíjas- és projektkérelmekről. Az ülésen elbúcsúzott a Kuratóriumtól Prof. Dr. Elmar Bamberg és Dr. Szabó Dezső. A képen a kuratóriumi ülés részvevői az OeAD Házban.