Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány alapelvei

                   Projektkiírás 2021

 

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (továbbiakban: AKCIÓ) olyan alapítvány, amely az ausztriai és magyarországi oktatási, kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködést támogatja.

Ausztria és Magyarország fele-fele részben biztosítja az e célra rendelkezésre bocsátott összeget.

A beadott pályázatokat az 5 osztrák és 5 magyar tagból álló kuratórium bírálja el. Az osztrák tagokat az Osztrák Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium, a magyar tagokat az EMMI  nevezi ki.

kivonat a Kormány 1513/2019. (VIII. 27.) Korm. határozatából:

A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza az innovációért és technológiáért felelős minisztert     az „Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány”  tekintetében.

Az AKCIÓ elsősorban kétoldalú képzési és kutatási együttműködés létrejöttét szorgalmazza számos területen. Elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fenti együttműködések létrejöttét szolgálják és egyéb anyagi forrásból támogatva kilátás van arra, hogy a program sikeresen folytatódik. Szlovák és cseh partnerek is bevonhatók az együttműködésbe.

A támogatás súlypontját olyan tevékenységek képezik, amelyek témája mindkét ország és azok történelmi gyökerei aktuális fejlődési vagy/és jövőbeni fejlődési folyamatait érinti és kétoldalú érdeklődésre tartanak számot.

Az alapítvány célkitűzései középpontjában a tudományos szakember utánpótlás áll.

A támogatott tevékenységi kör

 • közös kutatási, képzési és oktatási folyamatok lebonyolítása csereprogram keretében,  bilaterális együttműködések, melyek EU-s projektek előkészítését célozzák meg,
 •  közös képzés, osztrákoknak mesterképzés lehetősége Magyarországon, tudományos anyagok elkészítése céljából történő tartózkodások
 • hallgatói szakmai csoportok, doktori iskolák hallgatóinak rövid ausztriai tartózkodása a professzor szakmai vezetésével,
 • felsőoktatásban oktatók, PhD-hallgatók rövid (max. 3 nap) ausztriai és magyarországi tartózkodása a másik országban történő kapcsolatfelvétel céljából
 • magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamok (beadási határidő október 30.),
 • publikációk illetve azok nemzetközi szaklapokban történő megjelentetésének anyagi támogatása, melyek az AKCIÓ támogatásával létrejött tevékenységéről, eredményről tájékoztatnak kizárólag a bölcsészettudomány területén lehetséges, ebből eredő anyagi haszonnal nem lehet számolni.  A kérelemhez két kiadó, nyomda árajánlata mellékelendő
 • szemeszter ösztöndíjak doktori hallgatóknak, kutatói és nyelvi ösztöndíjak Ausztriában és Magyarországon

Projektkérelmek beadása

Tájékoztató a projektek beadásáról és lebonyolításáról.

Kérelmezők osztrák részről:

 1. Egyetemek és  főiskolák listája. Az említett intézmények, ezek jogutódaihoz tartozók egyénileg pályázhatnak, kérelmező ill. partneri minőségben.
 2. További pályázati partnerek lehetnek az 1. pontban felsorolt intézmények,  valamint azokhoz kapcsolódó vagy azokban közreműködő intézmények munkatársai.  Ausztriában továbbá azon archívumok, könyvtárak, vagy múzeumok munkatársai, amelyek kutatási állománya a projekt megvalósítása során szükséges.

Kérelmezők listája magyar részről:

  Állami felsőoktatási intézményekhez tartozók ,  és  minden államilag akkreditált  egyetem és főiskola, lásd : https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_kozzetetele/felsooktatasi_intezmenyek/allamilag_elismert_felsookt_int /Recognised higher education institutions in Hungary;    a volt  MTA minden intézménye és kutatóintézete, az MTA könyvtára, valamint az Eötvös Loránd Kutatóhálózat intézményeihez tartozó egyének , továbbá az alábbi intézményekhez tartozó egyének:

 • Országos Széchenyi Könyvtár, Landesbibliothek Széchenyi
 • Magyar Nemzeti Múzeum, Ungarisches Nationalmuseum
 • Magyar Nemzeti Levéltár valamennyi levéltára, Ungarisches Nationalarchiv mit allen Zweigarchiven
 • VERITAS Történetkutató Intézet, VERITAS Institut für Geschichtsforschung
 • Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, Institut und Archiv für Erforschung der Wende.

Közös pályázatokat fenti intézmények, valamint azok tudományos munkatársai egyénileg adhatnak be, munkahelyi igazolás feltétel.

Minden pályázatnak legalább egy magyar és egy osztrák pályázója, tagja, partnere kell legyen.

A Szlovákiában pályázatra jogosultak listája

Csehországban pályázatra jogosultak listája

 1. Pályázati adatlap

A pályázatot elektronikus úton német nyelven, a letölthető adatlap kitöltésével és a mellékelendő dokumentumokkal együtt kell beadni.

A pályázat részei: a pályázat tartalmi leírása (max. 3 oldal) a problémakör, a támogatandó célkitűzés, annak megvalósítási terve, várható eredmények, költségterv, az összes résztvevő önéletrajza és az utóbbi 3 év 5 releváns publikációja.

Az AKCIÓ korlátozott anyagi lehetőségei miatt támogatást egy évre hagy jóvá a kuratórium. Több évre tervezett tevékenység támogatására csak kivételes esetben van mód. A tevékenység egyszeri folytatására vonatkozó pályázati támogatás kizárólag részletes részbeszámoló, pénzügyi elszámolás ill. ismételt pályázati kérelem benyújtása után lehetséges.

Hiányos, nem az útmutató szerint, és a határidő lejárta után benyújtott projektkérelmeket nem terjesztünk a kuratórium elé.

 • A használati eszközöket, infrastruktúrát (terem, személyek, anyagköltséget) az együttműködő partnernek kell biztosítani. Kivételt képezhet ez alól a természettudomány területéről beadott pályázat, ezek esetében a kérelemben szereplő anyagköltséget 150 Euró feletti összeg esetén részletesen indokolni kell.
 • Útiköltség és tartózkodási költségek tervezésénél takarékos költségvetést kell készíteni.
 • Eszközvásárlás (computer, stb.) az AKCIÓ-s támogatásból nem lehetséges.
 • Hallgatói csoportok szakmai tanulmányútja során hallgatói önrész szükséges.
 • .

Az összes pályázat beadása:

 

OMAA titkársága

 

Elektronikus formában : omaa@omaa.hu

          és

1 példányban aláírva és nyomtatva

Postai úton:

H-1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

                                    vagy személyesen:

H-1088 Budapest, Bródy S. u. 16.

Tel: +361-266-7474

 

Beadási határidők:

2021. március 15., május 15. és október 30.

 

A pályázatokat NÉMET NYELVEN elektronikus úton (e-mail-ben, vagy CD-n), és 1 példányban kinyomtatva is kérjük.

 • Hiányos, nem az útmutató szerint, és a határidő lejárta után benyújtott projektkérelmeket nem terjesztünk a kuratórium elé.
 • Megkezdett tevékenység, vagy az együttműködési tevékenység utólagos támogatására nincs lehetőség.
 • A kuratórium döntését honlapunkon is nyilvánosságra hozzuk.
 • A kuratórium által elutasított pályázat esetén újabb pályázatot a kövekező évben, egy év múlva lehet beadni.
 1. Az együttműködési projektek lebonyolítása és lezárása
 • A kérelmeket az AKCIÓ kuratóriuma a pályázási határidőt követő 6 héten belül bírálja el.
 • A pályázókat az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Titkársága a kuratórium döntéséről az ülést követő 3 héten belül értesíti, és a honlapon is nyilvánosságra hozzuk a döntést.
 • Az elnyert támogatásról szóló értesítővel együtt a nyertes pályázó megkapja a „Támogatási szerződés”-t. A támogatási szerződést a pályázónak és projektpartnerének egyetértés esetén alá kell írnia és egy hónapon belül vissza kell juttatnia az alapítvány Titkárságára.
 • A jóváhagyott Euro-összeget az osztrák együttműködő partnernek az OeAD-GmbH (Osztrák Csereszolgálat) fizeti ki, utalja át (kivéve a magyarok rövid tartózkodási költségeit).
 • A jóváhagyott HUF-összeget a magyar együttműködő partnernek az Akció Titkársága a Támogatási szerződés visszaküldése utáni 6 héten belül a szerződésben megadott érintett egyetem, főiskola vagy képzési intézmény számlaszámára utalja át, részletekben. A jóváhagyott összeg felhasználásánál az adott országban érvényes törvényeket, előírásokat, valamint ezen útmutatóban megadott és a döntésben rögzített összegeket, egységeket és előírásokat be kell tartani.
 • Az együttműködő partnerek az együttműködés lezárását követő 1 hónapon belül közös írásos beszámolót küldenek az Akció Titkárságára német (esetleg angol) ezen túlmenően magyar nyelven is, ehhez formanyomtatvány elektronikus úton elérhető ( www.omaa.hu)
 • A projekt vezetői az együttműködési projekt befejezését követő 1 hónapon belül a jóváhagyott összegek felhasználásáról részletes pénzügyi elszámolást készítenek, amelyhez az összes eredeti számlát csatolni kell, és ezeket meg kell küldeni az Akció Titkárságára. A fennmaradó, fel nem használt támogatási összeget az elszámolásnál külön fel kell tüntetni, és vissza kell utalni az útmutatóban felsoroltak figyelembevételével.
 • Amennyiben a projekt végrehajtása vagy folytatása valamilyen ok miatt nem lehetséges vagy késik, ezt azonnal jelezni kell (indoklással együtt) az ügyvezetőnek.
 1. Útmutató/Richtlinien a Projektantragsblatt kitöltéséhez és a költségvetés összeállításáho

I. Euro-ban kérhető összegek (ld Kostenaufstellung – In EUR beantragte Kosten)

 • Tartózkodási költségek: A projektben résztvevő magyar, cseh és szlovák személyek ausztriai költségei:
  1. Felsőoktatási intézmény hallgatója és PHD -hallgatók : 1050 €/hó szállással együtt 1 hónapnál rövidebb tartózkodás esetén a tartózkodási költség megosztható.
  2. Diplomások 30 év felett, doktorátussal 1.150 €/hó szállással együtt
  3. Rövid (max.10 napos magyar, szlovák és cseh projektrésztvevők tartózkodási költsége Ausztriában szállással együtt 90 Euro/fő/nap; hallgatók részére: 50 Euro/na
 • Útiköltség: Általában 2. osztályú vonatjegynek megfelelő összeget térítünk.
 1. Osztrák projektrésztvevők Magyarországra történő utazásának utiköltsége
 2. cseh és szlovák projektrésztvevők Ausztriába szóló utiköltsége

II. Forintban kérhető összegek (ld. Kostenaufstellung – In HUF beantragte Kosten)

 • Szállásköltségek Magyarországon magyar projektrésztvevők részére:

Magyar projektrésztvevők Magyarországon szállásköltséget csak akkor kérhetnek, amennyiben nem lakóhelyükön kutatnak, ennek mértéke: 9.000 HUF

 • Tartózkodási költségek: Osztrák, cseh és szlovák résztvevők tartózkodási költsége Magyarországon
 1. Hallgatók és PhD-hallgatók : 100.000 HUF/hó szállással együtt
 2. egyetemi oktatók és kutatók: 250.000HUF /hónap szállással együtt
 3. osztrák, cseh és szlovák rövid kutatói tartózkodása (max. 10 nap) esetén: 30.000 HUF/tartózk. nap szállással együtt
 • Útiköltségek Projektrésztvevők utazási költsége esetén általában a osztályú vonatjegy árának megfelelő összeg számolható el. Szgk. ill. buszköltséget a pályázatban előre kérni, és indokolni kell.
 1. magyar projektrésztvevők Ausztriába történő utazása, ill. cseh, osztrák, magyar, szlovák projektrésztvevők magyarországi utazása
 2. cseh és szlovák projektrészvevők Magyarországra történő utazása költségét forintban térítjük

Projektantragsblatt letölthető